Съветът на жените в бизнеса ще подкрепя млади таланти
08.08.2016
Невиждана буря отне живота на повече от 20 души в Скопие
08.08.2016

Кунева одобри нови образователни стандарти

Държавните образователни стандарти за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за усвояване на българския книжовен език, както и за профилираната подготовка са утвърдени от министъра на образованието и науката Меглена Кунева. Стандартите са изготвени във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и са утвърдени след вземането под внимание на постъпили по време на общественото обсъждане мнения, становища и предложения от страна на социалните партньори, неправителствени организации и др.

Стандартът за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование урежда видовете документи, условията и реда за водене на информационни регистри, документите, които се съхраняват и обработват в електронен вид и други детайли в административната дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

Създадена е възможност в електронна лична образователна партида, наричано още лично образователно дело на всяко дете/ученик, да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени санкции, за издадените на лицето документи и т.н. През учебната 2018/2019 година се очаква училищата и детските градини да работят с електронни дневници. Стандартът още регламентира създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и в която поетапно ще се интегрират всички сегашни регистри. В духа на Закона за предучилищното и училищното образование и с акцент на позитивната дисциплина се цели да преобладават похвалите и стимулите. За ученика вместо „забележки“ има графа „отзиви и информация“, които да го мотивират.

Стандартът за усвояване на българския книжовен език, наред с изискванията за усвояване и прилагане на книжовния език от всички участници и във всички институции в системата на предучилищното и училищното образование, урежда и условия за усвояването на езика от децата и учениците, за които българският не е майчин – от етническите малцинствени групи, деца на чужди граждани, които работят у нас, или на бежанци. Стандартът регламентира и усвояването на езика от децата на българите в чужбина. За децата и учениците, чийто майчин език не е българският, се създават и допълнителни условия, извън обучението по учебен план. Предвижда се безплатно допълнително обучение – допълнителни модули в детската градина, допълнителни учебни часове в училище или през лятната ваканция. Подкрепата включва според потребностите на всяко дете и консултации, занимания по интереси, библиотечно-информационно обслужване и логопедична работа.

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас. Той ще започне да се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас. Профилите, между които могат да избират учениците, са чужди езици, Хуманитарни науки, Обществени науки, Икономическо развитие, Софтуерни и хардуерни науки, Предприемачески, Математически, Природни науки, Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *