Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Фалкон Бест ЕООД от една страна и потребителите на интернет сайта novinitednes.bg.

Фалкон Бест ЕООД е дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр.София, 1606, район Красно село, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен №31, етаж 4, офис 13, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201524402, и регистрирано по Закона за данък добавена стойност с номер BG201524402.

Сайтът novinitednes.bg предоставя на потребителите безплатно или срещу възнаграждение следните свои услуги: онлайн реклама чрез участие в сайта или банер.

Цените предоставените платени услуги са обявени и достъпни на сайта novinitednes.bg и са предмет на актуализиране от Фалкон Бест ЕООД. Посочените цени не включват данък добавена стойност. Актуализирани цени не се отнасят за предоставени услуги на потребители преди датата на промяна.

Фалкон Бест ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.

Поради постоянното усъвършенстване и разширяване на novinitednes.bg чрез допълване и промяна, Фалкон Бест ЕООД си запазва правото да променя едностранно общите условия, които постоянно са публикувани на интернет адрес: http://bgstart.net/obshti-uslovia/

За съдържанието в публикуваните реклами, включващо търговски марки и търговска информация, на novinitednes.bg под формата на участие, банер или др. носят отговорност самите рекламодатели.

Novinitednes.bg си запазва правото да уведомява своите потребители чрез електронна или конвенционална поща за системни съобщения, нови услуги, промоции, както и промени в настоящите общи условия.

Фалкон Бест ЕООД
Телефон: +359 2 852 07 70
e-mail: office@business-europe.biz